Pravidlá ochrany osobných údajov

Naše webové stránky, na ktorých sa nachádzate, spracovávajú osobné údaje. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní s účinnosťou od 1.9.2018. Ak by ste mali akékoľvek otázky s tým, ako spracovávame osobné údaje, môžete nás kontaktovať na adrese info@mojekurzy.sk alebo si prečítať naše Pravidlá ochrany osobných údajov zobrazené na tejto stránke.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby, čiže tie vaše. Prevádzkovateľom je spoločnosť e-learnmedia, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 1711/71, 821 05 Bratislava, IČO: 36 341 355, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 99890/B.

Aké osobné údaje spracovávame, doba spracovávania, účel a právny základ ich spracovávania

Na našich stránkach spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 1. Osobné údaje získané formou kontaktného formulára, v rozsahu meno a priezvisko, firma, e-mail a telefónne číslo. Tieto údaje spracovávame za účelom zodpovedania vašej otázky zaslanej prostredníctvom kontaktného formulára. Údaje spracovávame len počas doby našej vzájomnej komunikácie. Právnym základom pre spracovanie údajov je v tomto prípade váš súhlas, ktorý nám dávate pri dobrovoľnom odoslaní kontaktného formulára s vašou otázkou. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám.
 2. Zaznamenávame informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby našej spoločnosti (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení) používame na štatistické účely, ktoré nám umožňujú vylepšovať pre vás naše stránky. Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Právnym základom pre spracovanie týchto cookies je náš oprávnený záujem. Ak chcete vedieť viac o tom, ako spoločnosť Google pristupuje k ochrane osobných údajov, prečítajte si Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.
 3. Naše stránky využívajú tzv. súbory Cookies. Ako spracovávame Cookies sa dočítate v Pravidlách používania Cookies.

Počas doby spracovávania vašich osobných údajov je našou povinnosťou tieto údaje aktualizovať. Ak uplynie doba spracovávania a neudelíte nám súhlas na ďalšie spracovanie, vaše osobné údaje ďalej nebudeme spracovávať.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje spracovávame predovšetkým na vlastné účely. Okrem toho môžeme poskytnúť vaše osobné údaje našim obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých vaše osobné údaje spracúvame. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre nás zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých vaše osobné údaje spracúvame.

Spracovateľmi osobných údajov preto sú:

 1. Analytické a remarketingové služby: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým v rámci Európskej únie a žiadne údaje neprenášame do tretích krajín.

Aké sú vaše práva?

V súvislosti s ochranou osobných údajov a spracovávaním vašich údajov máte právo:

 1. požadovať prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracovávame,
 2. požiadať o opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 3. namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 4. na prenos osobných údajov,
 5. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov,
 6. kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,

V prípade ak nemáte spôsobilosť na výkon právnych úkonov, vaše práva môže zastupovať zákonný zástupca.

Spôsob uplatnenia práv

V prípade uplatnenia vašich práv je potrebné nás kontaktovať písomne na adrese:

 • e-learnmedia, s.r.o., Mlynské nivy 1711/71, 821 05 Bratislava

alebo e-mailom na e-mailovej adrese:

 • info@mojekurzy.sk

Vašu žiadosť vybavíme bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Budeme sa pri tom riadiť zákonom o Ochrane osobných údajov 18/2018 Zbierky zákonov.

Vašu žiadosť vybavíme do 30 dní odo dňa doručenia vašej žiadosti.