Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom e-learnmedia, s.r.o. v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“)

Spoločnosť e-learnmedia, s.r.o., IČO: 36 341 355, so sídlom Mlynské nivy 1711/71, Bratislava 821 05 je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom informačného systému „kurzy“ a informačného systému „marketing“.

Osobné údaje informačného systému „kurzy“ sú spracúvané v rozsahu meno, priezvisko a e-mailový kontakt a to z dôvodu prevádzky portálu pre štúdiu rôznych kurzov. Za účelom technickej podpory môžu byť sprístupnené poskytovateľovi služieb prenájmu servrov a služieb serverhousingu.

Osobné údaje informačného systému „marketing“ sú spracúvané z dôvodu zvyšovania predaja poskytovaných služieb prevádzkovateľa. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailový kontakt sú získavané len na základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať a to napríklad prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je súčasťou každej krátkej e-mailovej správy doručenej prijímateľovi. Za účelom technickej podpory môžu byť tieto osobné údaje sprístupnené poskytovateľovi služieb Mail Chimp spoločnosti The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, USA. V oblasti bezpečnosti spracúvaných osobných údajov spoločnosť The Rocket Science Group pristúpila k zásadám Safe Harbor.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje §28 zákona o ochrane osobných údajov.

Sme tu pre vás...

Naši zástupcovia radi odpovedia na všetky vaše otázky.